IMG_5730

Missie en visie

Op De Voorhof vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Bij ons mag een kind zichzelf zijn. Wij begeleiden kinderen in het ontdekken en verder ontwikkelen in hun eigen ontwikkeling.

Het welbevinden van kinderen vormt voor ons de basis voor een optimale ontwikkeling. We besteden veel aandacht aan het groepsproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op De Voorhof leren we met en van elkaar. In de ochtenden besteden we aandacht aan rekenen, taal, lezen en schrijven. In de middag werken we veelal groepsdoorbrekend en is er ruimte voor IPC, ons onderwijsprogramma voor de zaakvakken en creatieve vakken.

De kinderen

Op De Voorhof leren kinderen vanuit een veilige situatie verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Kinderen ontwikkelen zich tot bewuste initiatiefrijke wereldburgers, die onderdeel zijn van de maatschappij. De kinderen leren te denken in mogelijkheden en leren een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving. Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd, betrokken en zelfstandig. De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Kinderen stellen doelen op (met leerkrachten en/of ouders) en zijn aanwezig bij de ouder-kind-leerkracht gesprekken. Kinderen leren samen te werken, kritisch te kijken en zetten hun creatief denk- en werkvermogen in. Het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden staat centraal.

De leerkrachten

Op De Voorhof is het sociaal welbevinden een onmisbaar aspect. De leerkrachten werken aan een goed pedagogisch klimaat. Pedagogische voorwaarden die onze leerkrachten daarbij voor ogen houden zijn: luisteren, vertrouwen bieden, optreden als het echt nodig is, uitdagende omstandigheden creëren, het goede voorbeeld zijn en kinderen ondersteunen. De leerkracht is zowel begeleidend, coachend als richtinggevend, waarbij ze kinderen binnen bepaalde kaders de ruimte geven om ideeën en oplossingen te vinden. De leerkrachten hebben de leerlijn voor ogen. Leerkrachten benutten hun professionele ruimte om vanuit de leerlijn, met het leerdoel voor ogen, lessen zelf vorm te geven binnen of buiten de school.

De partners

De samenwerking met ouders vinden wij waardevol. Ouders zijn voor ons educatief partner. Samen staan we om het kind. Meerdere ouder-kind-leerkracht gesprekken zijn hierbij leidend. Ouders zijn onderdeel bij het creëren van de rijke leeromgeving. Andere partners zijn ook onderdeel om een breed onderwijsaanbod aan te bieden. De betrokkenheid van ouders bij de school wordt gewaardeerd en gestimuleerd. We verwachten van ouders zo nodig ondersteuning bij het onderwijs aan hun kind, bijvoorbeeld bij huiswerk en buitenschoolse activiteiten.