IMG_5764

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur willen nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op bepaalde onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, op andere onderwerpen adviesrecht.

Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen als:

 • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 • het schoolplan;
 • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • communicatie en betrokkenheid naar ouders;
 • leerlingenbegeleiding en -zorg;
 • veiligheid (in en rond de school).

De taken en bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.

De MR behandelt nooit individuele gevallen, hiervoor is de leerkracht het eerste aanspreekpunt!

Wie zitten er in de MR?

Onze school heeft een MR die bestaat uit 6 leden, namelijk 3 ouders, gekozen door de ouders, en 3 leerkrachten, gekozen door de leerkrachten.

Namens de leerlingen/ouders:

 • F. Dres
 • T. Dijk
 • N. van Ewijk

Namens de leerkrachten:

 • R. Groenewegen
 • D. Chaigneau
 • W. Bootsma

De directie neemt deel aan de MR-vergaderingen, maar zijn formeel geen lid van de MR.

Contact

De MR behartigt de belangen van alle ouders. Input van ouders is dus heel belangrijk voor ons!
Wij komen 1 keer per maand bij elkaar om te overleggen. Heb je een tip, bespreekpunt of idee, dan kun je ons uiteraard aanspreken, of mailen naar: mrvoorhof@fluenta.nl