Onderwijsinspectie

Rapport Onderwijsinspectie

Op 1 april 2014 heeft de inspectie voor het onderwijs een onderzoek gedaan naar de (onderwijs-) kwaliteit van De Voorhof. De inspecteur heeft in veel klassen een les bezocht, heeft gesprekken gevoerd met leerkrachten, de intern begeleider en de directie en heeft verschillende beleidsdocumenten bestudeerd. Hij concludeerde dat er op De Voorhof goed onderwijs wordt gegeven in een veilig pedagogisch klimaat door vakbekwame leerkrachten. De wijze waarop er in de afgelopen periode is gewerkt aan de schoolontwikkeling en het positieve resultaat daarvan heeft hij herkend en benoemd. Met name de kwaliteit van de leerkrachten en de planmatigheid waarmee gewerkt wordt aan het verbeteren van de school vielen hem op. De punten waarop wij ons nog verder kunnen (en zullen) ontwikkelen nemen wij op in ons nieuwe Schoolplan 2015-2019. Op deze wijze werken wij planmatig aan de verdere groei van de school.

Vertrouwensinspecteur

De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van individuele en/of arbeidsrechtelijke klachten in of rondom de school. Hebt u een klacht over het onderwijs? Een gesprek met de persoon die direct bij de klacht is betrokken, kan al veel oplossen. De directie van de school of de eventueel aanwezige interne- of externe vertrouwenspersoon kan hierbij bemiddelen. Gaat de klacht over de directie, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van de school (het schoolbestuur) of het college van bestuur. De klachtenprocedure is te vinden in de schoolgids of op de website van de school/instelling. Het bevoegd gezag kan u eventueel informeren op welke wijze u uw klacht kunt indienen.

Om een beter beeld van een school of instelling te krijgen, wil de inspectie wel graag uw melding van uw klacht ontvangen. Dit kan via de website van de onderwijsinspectie. Klik hier. Uw melding (signaal) gaat naar het betreffende inspectieteam van de school/instelling. Zij lezen het, nemen het op in het dossier van de school/instelling en nemen het (eventueel) mee in het gesprek met het bestuur of een volgend onderzoek naar de school/instelling.

Waarvoor benadert u de vertrouwensinspecteur?

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • psychisch en fysiek geweld
  • discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111

Website: http://www.onderwijsinspectie.nl

Telefoon: Loket Onderwijsinspectie: 088-669 60 60

Contactgegevens

De Voorhof
De Looch 3
4133 DK Vianen
infovoorhof@fluenta.nl
0347 373527