Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeelsleden en houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken binnen de school. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement en het huishoudelijk reglement. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming nodig van de MR, of dient zij advies te vragen. In de MR zijn vier ouders/verzorgers van leerlingen en vier personeelsleden benoemd voor een periode van drie jaar. Gedurende het schooljaar vergadert de MR ca. 1 maal per maand.
Per e-mail is de MR bereikbaar: mrvoorhof@fluenta.nl 

De Medezeggenschapsraad

De oudergeleding:

  • I. Groten (voorzitter)
  • J. Kamstra
  • R. Katoen 

De personeelsgeleding:

  • M. Attevelt
  • M. Jongbloed
  • M. Dorrestijn

Het huishoudelijk reglement

Klik hier