Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders, kinderen en personeelsleden en houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken binnen de school. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement en het huishoudelijk reglement. Voor een aantal zaken heeft de directie instemming nodig van de MR, of dient zij advies te vragen. In de MR zijn drie ouders/verzorgers van leerlingen en drie personeelsleden benoemd voor een periode van drie jaar. Gedurende het schooljaar vergadert de MR ca. 1 maal per maand.
Per e-mail is de MR bereikbaar: mrvoorhof@fluenta.nl 

De Medezeggenschapsraad

De oudergeleding:

  • J. Kamstra (voorzitter)
  • R. Katoen 
  • E. Reinders

De personeelsgeleding:

  • M. Attevelt
  • M. Jongbloed
  • M. Dorrestijn

Het huishoudelijk reglement

Klik hier

Jaarplan MR 2019-2020

Klik hier om het MR/School jaarplan te lezen

Contactgegevens

De Voorhof
De Looch 3
4133 DK Vianen
infovoorhof@fluenta.nl
0347 373527